كارگروه هاي پژوهشي پژوهشكده محيط هاي خشك
 • كارگروه پژوهشي انرژي هاي نو
 • كارگروه پژوهشي محيط زيست
 • كارگروه پژوهشي تاب آوري و مديريت بحران
 • كارگروه پژوهشي منابع طبيعي و فضاي سبز
 • كارگروه پژوهشي هوا و اقليم
 • كارگروه پژوهشي نانو فناوري
 • كارگروه پژوهشي فناوري هاي نوين
 • كارگروه پژوهشي كشاورزي متراكم و گلخانه اي
 • كارگروه پژوهشي صنايع غذايي و فرآوردهاي تبديلي
 • كارگروه پژوهشي سنجش از راه دور
 • كارگروه گياهان دارويي

صفحه گروه هاي پژوهشي پژوهشكده محيط هاي خشك

بازگشت به صفحه اصلي