کارگاه آموزشی نرم افزار بررسی اثرات تغییر اقلیم با مدل Lars WG