کارگاه آموزشی آشنایی با مدل ساماندهی در رودخانه در سطح مناطق وسیع