کارگاه آشنایی با روش شناسی ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA)